Synergie nebo antagonismus? - Brno 8.12.2006

Dne 8.12. 2006 proběhla na VŠKE v Brně mezinárodní vědecká konference s názvem „Ekonomika a právo – synergie nebo antagonismus? Podtitulkem konference bylo poselství Karla Engliše Evropské Unii. Konference se zúčastnilo přes třicet odborníků ze dvanácti vysokých škol. Celkem bylo na konferenci přihlášeno 15 příspěvků. Hosty a účastníky konference byli mimo jiné proděkanka Fakulty informatiky a managementu z Univerzity Hradec Králové RNDr. Poulová nebo Prof. Jurečka ředitel Ústavu ekonomie na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské - Technické Univerzity Ostrava. Také brněnské vysoké školy byly zastoupeny známými odborníky jako například Ing. Kaloudou z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Několik účastníků konference přijelo ze slovenských vysokých škol. Jako příklad uveďme nejvíce zastoupenou Ekonomickou fakultu Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici. Konferenční atmosféra se nesla v duchu sdílení vědeckovýzkumných poznatků především z oblastí ekonomie a právo. Rozsáhlá diskuze byla zahájena již po přednesení hlavních referátů konference. Za obor ekonomika vystoupila ředitelka Ústavu ekonomie na VŠKE Prof. Marie Jurová s příspěvkem na téma „Postavení controllingu v logistických procesech. Dalším referujícím byl JUDr. Pindeš, který se zaměřil na „Místo a úlohu práva v systému ekonomie“. K danému tématu probíhala diskuze ještě v odpoledních hodinách během vystoupení Doc. Grúně. Třetím příspěvkem za obor management přednesl Doc. Lojda, který se zaměřil na postavení manažera v organizaci. Odpolední jednání mělo velmi interaktivní charakter s bohatou diskuzí. Celkem 12 příspěvků bylo rozděleno do dvou bloků podle zaměření. Rozsáhlá diskuze se rozběhla po přednesení příspěvku Prof. Královiče, který zaujal přítomné výsledky výzkumu struktury vlastního a cizího kapitálu u slovenských firem. Konference měla výrazný vědecký charakter a prokázala, že Vysoká škola Karla Engliše dokáže přitáhnout k vědecké spolupráci širokou odbornou komunitu z ostatních vysokých škol.
Příspěvky přednesené na konferenci byly vydány ve vědeckém časopisu VŠKE Periodica Academica 2/2006.
Periodica Academica 2006-02