Stipendia

Ubytovací stipendium

Studenti v prezenční formě studia, kteří nemají trvalé bydliště v okrese, v němž je místo studia, a nepřekročili standardní dobu studia, mohou na začátku akademického roku požádat o ubytovací stipendium na příslušný akademický rok. Na poskytnutí dotace není právní nárok, MŠMT ale může žádosti o dotaci zcela nebo zčásti vyhovět. Ubytovací stipendia se vyplácí zpětně, a to za měsíce říjen – prosinec koncem měsíce prosince a za měsíce leden – červen koncem měsíce června. 

Sociální stipendia

Nárok na sociální stipendium má student, kterému byl přiznán přídavek na dítě podle § 17 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění, jestliže rozhodný příjem v rodině studenta zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1.5.
Žádost o sociální stipendium je součástí Stipendijního řádu a student ji podává současně s Písemným oznámením o přiznání přídavku na dítě ve zvýšené míře vydaný příslušným úřadem státní sociální podpory, a to v období do 30.10. (září ­prosinec) a do 30.3. (leden - ­červen).

Stipendiní řád