Poslání, vize a strategické cíle VŠKE

Poslání – vyvážená relace mezi teoretickou podstatou vzdělání a nezbytnou praxí

Posláním Vysoké školy Karla Engliše je najít vyváženou relaci mezi teoretickou podstatou vzdělání a nezbytnou praxí, která dává studiu patřičnou komplexnost. Student, který absolvuje vysokou školu, bude schopen uplatnit se v praxi rychleji a souvislosti bude chápat s patřičným nadhledem. Vysoká škola chce poskytovat vzdělání zahrnující jak teoretické přístupy, tak i praktické dovednosti, které jsou v současném turbulentním podnikatelském prostředí a ve veřejných organizacích žádány.

Aktuální studijní programy → kvalitní učitelé → spokojení studenti → úspěšní absolventi

Vize – být velmi dobrá vysoká škola v regionu střední Evropy

DATA | slides-1 | soukroma-vysoka-skola-brno-vize.jpgVizí Vysoké školy Karla Engliše je být velmi dobrou vysokou školou v regionu střední Evropy. Dosáhne toho prostřednictvím poskytování vysoce kvalitního vzdělávání, které je úzce propojeno s praxí a přináší posluchačům aktuální dovednosti a kompetentce. Výsledkem bude vysoká škola první volby poskytující teoretické základy na vysoké úrovni propojené s praktickými znalostmi širokého okruhu vedoucích pracovníků úspěšných firem formou přednášek a dlouhodobých firemních stáží.

Vzděláním se rozumí komplexní šíře terciárního vzdělávání a komerční kurzy. Pro dosažení vize je nezbytné získat vysoce erudované odborníky, kteří jsou také praktiky, nadchnout je pro společný cíl a vytvořit jim nadstandardní zázemí.  To platí také pro studenty a management vysoké školy. Neustále aktualizovat portfolio školy, tzn. studijní programy a studijní opory, a sledovat vývoj podnikatelského environmentu.

Vysoká škola Karla Engliše spolupracuje s řadou významných firem a institucí. Jedná se především o mezinárodně působící společnosti, které jsou mistry ve svém oboru (ABB, Honeywell, IBM) a dále rychle rostoucí společnosti s vysokou úrovní inovací (Ysoft, FlowMon Networks, Netcope Technologies atd.), dále s oborovými a mezioborovými klastry nejen z České republiky, významnými asociacemi, podnikatelskými aliancemi a vědeckotechnologickými parky. Samozřejmostí je spolupráce se státními institucemi v oblasti města, regionu a to vše v souladu s Regionální inovační strategií a dále i evropskými institucemi, reprezentujícími Evropskou unii a její organizace. 

Strategické cíle - centrum excellence

Vysoká škola bude takovou soukromou vysokou školu, která bude sloužit jako „best practice“ ve středoevropském regionu. Stane se centrem excellence v oblasti entrepreneurshipu. Kromě teoretických přístupů bude své studenty vést a rozvíjet v nich schopnost samostatně myslet, vidět souvislosti a propojení částí s celkem, umět použít teorii v praxi, umět ptát se, hledat řešení a jednoduchost ve složitostech, rychle se orientovat ve velkém množství informací, a prezentovat výsledky či obchodní plán. Důraz bude kladen na jednodušší aplikovatelnost studia v praxi, do akademického procesu budou zapojeny výrazné podnikatelské subjekty s vysokou přidanou hodnotou, které budou působit mentorsky, oponentsky či přímo lektorsky.

S ohledem na fakt, že za svoji hlavní hodnotu považuje vysoká škola uplatnitelnost absolventů na trhu práce, zaměří se nejen na činnost vzdělávací, ale i na rozvoj a podporu tvůrčí činnosti (organizace kurzů v rámci CŽV, poradenskou a konzultační činnost pro uchazeče o studium, zájmovou činnost pro studenty, spolupráci s absolventy atd.).

Je otevřená zahraničním studentům a příhraniční spolupráci. Podílí se na výzkumných projektech a neustále zvyšuje úroveň znalostí a současně sledovat vývoj podnikatelského prostředí a jeho potřeby.

Praktická stránka výuky musí být řešena systematicky podle předpokládaných rozvojových cílů firem v Brně a Jihomoravském kraji. Regionální hospodářská komora Brno se proto stává přirozeným partnerem. Její úloha bude v rozhodování, kam směřovat studijní obory zaměřené na management a interdisciplinaritu (inženýr služeb, informatika a management apod.). Spolupráce s Jihomoravským krajem a městem Brnem je samozřejmostí. Regionální inovační strategii Jihomoravského kraje, stejně jako vizi města Brna, je třeba reflektovat ve skladbě oborů zcela v souladu s třetí rolí vysoké školy v regionu.