Crisis management 2014 - Strategie, Bezpečnost, Výzkum

8. ročníku mezinárodní vědecká konference

Strategie, Bezpečnost, Výzkum,

která se uskutečnila ve dnech 12. a 13. června 2014.


GFX | /obsah/banery | Konference_CM_2012.gif

Záštitu nad konferencí převzali primátor statutárního města Brno Bc. Roman Onderka, MBA, náměstek GŘ HZS ČR brig. gen. Ing. Miloš Svoboda a rektor Vysoké školy Karla Engliše, a. s. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA

Konference se zúčastnili hosté např.: náměstek GŘ HZS ČR brig. gen. Ing. Miloš Svoboda, přednosta Ústav soudního lékařství, Masarykova univerzita v Brně prof. MUDr. Miroslav HIRT, CSc., prof. Dr. József PADANYI, DSc., z Národní univerzity veřejné správy, z Maďarska, prof. Ing. Ľubomír BELAN, CSc. z Žilinské univerzita v Žilině ze Slovenské republiky apod.

Konference byla tematicky zaměřena na strategii rozvoje regionu, bezpečnost obyvatelstva a výzkum v oblasti bezpečnosti. K jednotlivým tématům zaznělo 38 příspěvků, z toho bylo 8 ze zahraničí.

Hlavními tématy konference bylo:

  1. sekce: Bezpečnost Evropy
  2. sekce: Vzdělávání a ochrana obyvatelstva 
  3. sekce: Strategie zabezpečování regionů (obcí)
  4. sekce: Indikátory bezpečnosti regionů (obcí)
  5. sekce: Bezpečnostní výzkum
Bezpečnost byla na konferenci řešena z rozmanitých pohledů, s doporučením na využití různých metod, prostředků a nástrojů na její zdokonalení. Byla řešena také strategie rozvoje regionům ve vztahu zajišťování jejich bezpečnosti. Z jednání vyplynulo, že bezpečnost musí mít oporu ve Strategii regionálního rozvoje a případně Strategického plánu na úrovni obcí, neboť představují komplexní sociálně ekonomické dokumenty rozvoje regionu (obce). Příspěvky z oblasti výzkumu se zabývaly jednak představením výsledků vyřešených projektů a jednak se zabývaly možnými podmínkami nutnými k úspěšnému rozvíjení ústředních témat. Také byla řešena příprava obyvatelstva a naplňování cílů nové Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030. Se zajímavým námětem byli účastníci konference seznámeni zástupcem Jihomoravského kraje, který představil Panel nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje a jeho výsledky.

Vybrané příspěvky byly recenzovány a publikovány ve sborníku z konference. Konference byla hodnocena všemi účastníky jako úspěšná a přínosná.

Závěry z jednání konference přispějí k rozvoji řešené problematiky. Konference se stala zdrojem námětů pro dalších projekty bezpečnostního výzkumu a také poskytla informace pro odbornou pedagogickou činnost a výcvik pracovníků z oblasti bezpečnostního managementu.
Pro řešení všech témat bylo vytvořeno vhodné konferenční prostředí. Uveřejnění příspěvků přináší možnosti pro praktické využití, srovnávání a posouzení různých názorů.

Vedoucí manažer konference
Doc. Ing. Rudolf HORÁK, CSc.

 

Program konference GFX | /obsah/banery | youtube.png

Sborník-2014