Crisis management 2016

9. mezinárodní vědecká konference

BEZPEČNOST REGIONŮ

GFX | /obsah/banery | Konference_CM_2012.gif

Hodnocená konference má své pevné místo v seznamu vědeckých konferencí v České republice a je známa také v zahraničí. Na mezinárodní vědecké konferenci byly vytvořeny pracovní a společenské podmínky pro setkání expertů z oblasti bezpečnostního managementu, pro výměnu informací a navázání vztahů v oblasti vědy a bezpečnostního výzkumu a pro spolupráci v odborné i společenské rovině. Konference se zúčastnili experti a odborní pracovníci z České republiky a 4 států Evropy. Konference byla připravována jako projekt Vysoké školy Karla Engliše, a.s.  

Záštitu nad konferencí převzali:

  • hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal HAŠEK,
  • náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky brigádní generál Ing. Miloš SVOBODA,
  • rektor Vysoké školy Karla Engliše, a.s., doc. JUDr. Zdeněk KOUDELKA, Ph.D.
Na konferenci přijali pozvání hosté z České republiky např. hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav MIŠÁK, z GŘ HZS ČR plk. v.v. Ing. Ivan KOLEŇÁK, z krajského úřadu Jihomoravského kraje byl přítomen bezpečnostní ředitel Mgr. Martin Koníček apod. Ze zahraničí byli např. přítomni ze Žilinské univerzity v Žilině, Fakulty Bezpečnostního inženýrství děkan fakulty prof. Ing. Zdeněk DVOŘÁK, Ph.D., z Univerzty Jana Kochanowskiego w Kielcach Polska dr Jarosław Wenancjusz PRZYBYTNIOWSKI, z Institutu Všeobecné urgentní medicíny v Charkově, Ukrajiny prof. MUDr. Petro ZAMYATIN, Dr.Sc., z Fakulty bezpečnosti Univerzity v Bělehradě v Srbsku proděkan prof. Dr. Želimír KEŠETOVIČ, PHD. a další. Pozvání přijali také představitelé z podnikové sféry a institucí veřejné správy.

9. ročník mezinárodní vědecké konference „Bezpečnost regionů“ se uskutečnil v Brně ve dnech 21. a 22. června 2016. Konference byla rozdělena do sekcí.

1. sekce: Bezpečnost při zajišťování rozvoje regionů
2. sekce: Ochrana obyvatelstva v obcích a regionech
3. sekce: Bezpečnostní výzkum a jeho výsledky
4. sekce: Modelování situací při mimořádných událostech 

Konference se zúčastnilo celkem 98 expertů (univerzitních učitelů a výzkumníků, odborných pracovníků z oblasti bezpečnostního managementu veřejné správy a podnikatelské sféry), z toho z České republiky bylo 73 účastníků a 25 expertů bylo z 4 států Evropy.

Program konference byl rozdělen do několika částí. V první části proběhlo plenární jednání, kde vystoupila řada hostů. Mezi nimi např. hejtman Zlínského kraje, rektor Vysoké školy Karla Engliše, a.s., ředitel odboru GŘ HZS ČR, proděkan Fakulty bezpečnosti z Bělehradu (Srbsko), prorektor VŠ EMVS z Bratislavy (Slovensko), děkan Fakulty Bezpečnostního inženýrství ze Žiliny (Slovensko), ředitel Institutu urgentní medicíny z Charkova (Ukrajina) apod.

Další jednání probíhalo ve 4 odborných sekcích.

1. sekce byla zaměřena na Bezpečnost při zajišťování rozvoje regionů. V této odborné sekci byly jednotlivé prezentace zaměřeny zejména na hodnocení regionální bezpečnosti, možné důsledky extrémního počasí a jejich dopady na zranitelnost společnosti. Také zde zazněla slova o potenciálních možnostech vzniku bezpečnostních rizik v České republice. Z příslušníků GŘ HZS ČR zaujala vystoupení o připravovaných opatřeních k řešení podlimitních zdrojů nebezpečí a přednesená zpráva o stavu ochrany obyvatelstva ve vazbě na územní plánování a stavební řízení. Z HZS Jihočeského kraje byla podána informace o přípravě krizových štábů v kraji ve formě závěrů z uskutečněného cvičení orgánů krizového řízení s využitím simulace apod.

2. sekce byla zaměřena na téma: Ochrana obyvatelstva v obcích a regionech. V ní předmětem jednání bylo zejména řešení problémů spojených s analýzou úrazů a dynamiky mortality při dopravních nehodách ve střední a východní Evropě. V další části se diskutující zaměřili na vzdělávání. Byly podány výsledky analýzy současného stavu vzdělávání dospělých v oblasti ochrana obyvatelstva ČR se zaměřením na jednotlivé stupně vzdělávání, včetně vzdělávání odborníků v oblasti zdravotnictví a naplňování zásad vládní koncepce přípravy občanů k obraně státu na základních školách. V další části jednání sekce zazněly příspěvky na téma jak řešit krizovou připravenost v obcích s rozšířenou působností, jaké jsou možnosti zapojení veřejnosti do prevence ekologických havárií v ČR apod.

3. sekce řešila oblast Bezpečnostní výzkum a jeho výsledky. V této sekci byly prezentovány výsledky projektů bezpečnostního výzkumu, projekty systémů monitorování a vyhodnocování, informačních systémů a systémů varování. Téměř všechny příspěvky byly inspirující. Pozornost byla zaměřena především na témata, která dávala informace např. o výsledcích výzkumu a vývoje modelů požáru, evakuace osob a jejich praktickou aplikaci při posuzování požární bezpečnosti staveb. Zazněly zde také informace o bezpečnosti informačních systémů a jejich využívání v praxi a ve výuce na VŠKE, a.s. Účastníky konference zaujaly představené nástroje např. KISKAN pro vzdálené řízení krizových situací, nebo experimentální zkoumání systémů video detekce pohybu. Obdobně jako představení přístrojového vybavení a zásad připravenosti regionů v ČR k hromadnému monitorování radiojodu ve štítné žláze obyvatel apod.

Ve 4. sekci bylo řešeno téma Modelování situací při mimořádných událostech.
Na tomto místě je možné vzpomenout např. projekt k řešení odolnosti kritické infrastruktury „Resilience 2015“. Také velmi zajímavá byla prezentace k využití dopravních a simulačních modelů pro minimalizaci negativních dopadů výpadků dopravní infrastruktury a projekt k podpoře řízení dopravy při mimořádných událostech na dopravní síti. Účastníci konference získali vědomosti, které se vztahují k požadavkům, jenž jsou kladené na bezpečnost LNG čerpacích stanic a podzemních garáží. Z hlediska rozvoje společnosti určitě zaujaly výsledky demografických změn a jejich případný vliv na modelování např. evakuace osob apod.  

Vybrané příspěvky byly recenzovány a publikovány ve sborníku z konference. Konference byla hodnocena jak účastníky konference, tak vedením Vysoké školy Karla Engliše, a.s. jako úspěšná a přínosná, a to jak pro podporu ochrany regionů, zkvalitňování vzdělávání, tak také pro rozvoj výzkumu v uvedených oblastech.  

Jednotlivé příspěvky mohou přinést pro experty, výzkumníky, pedagogické a vědecké pracovníky univerzit a odborníky podnikatelské sféry nové impulzy v jejich odborné činnosti. Svým obsahem konference přispěla k rozšíření námětů pro dalších projekty bezpečnostního výzkumu. Stala se také zdrojem informací pro odbornou pedagogickou činnost a výcvik pracovníků z oblasti bezpečnostního managementu. 

Program konference
Sborník
Fotogalerie

GFX | /obsah/banery | youtube.png