Proč VŠKE

Business Simulator of Karel Englis (BSKE)

Je skutečně možné propojit teorií s praxí?

Úspěšný absolvent vysoké školy by měl mít nejen teoretické znalosti v daném oboru, ale měl by mít také schopnost tyto znalosti přetvořit v dovednosti, které je schopen uplatnit v každodenní praxi. Tyto zkušenosti by měl ideálně nabýt již během studia!

Každá vysoká škola či univerzita slibuje svým uchazečům i studentům propojení teoretických znalostí získaných v rámci studia s praxí. Většina z nich se ale nakonec spokojí s tím, že do výuky zapojí několik odborníků z praxe, nabídne studentům exkurzi do významného podniku nebo nabídky praxí různých firem zveřejňuje na svých webových portálech. Můžeme ale říci, že toto je propojení teorie s praxí?
VŠKE jde jinou cestou!

BSKE na VŠKE!

DATA | slides-1 | BSKE.jpgVe spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Brno a dalšími partnery založila VŠKE Business Simulator, který studentům vysoké školy nabízí dlouhodobé odborné stáže a podíl na přípravě podnikatelských projektů a analýz. Vytvoří studentům takové podmínky, aby mohli tyto aktivity nejen realizovat, ale odborné výstupy projektů a stáží publikovat a prezentovat. Studenti tedy již v době studia na vysoké škole získají celou řadu praktických dovedností, pochopí vazby mezi jednotlivými předměty napříč celým studiem a osvojí si návyky firemní kultury.

Být přímo v dění samotné firmy je pro studenta přínosnější, než o jednotlivých procesech a činnostech pouze poslouchat teorii!

Aktivity Business Simulátoru:

Stáže a praxe studentů ve firmách
Rozvrhy studia jsou připraveny tak, aby studenti mohli absolvovat dlouhodobé odborné stáže ve firmách podle svého zaměření /management, ekonomika, IT systémy, bezpečnost, právo/.

Studenti v průběhu praxí získají podrobný přehled o chodu firmy, osvojí si návyky firemní kultury, prezentační dovednosti a zvýší svoji jazykovou úroveň. Mají jedinečnou možnost získat zaměstnání již v průběhu studia a vysoká škola je připravena změnit v tomto případě formu výuky z prezenční na kombinovanou.

Výstupy z pobytu studentů ve firmách jsou součástí výukového procesu a mohou být vysokou školou prezentovány v rámci studentské publikační činnosti.

Projekty ve spolupráci s firemní sférou
Studenti v rámci této aktivity Business simulátoru řeší reálné firemní projekty, jejichž zpracování zadávají společnosti u vysoké školy. Studenti vytvářejí skupiny napříč všemi ročníky studia, skupiny jsou doplňovány i studenty středních škol a magisterských studijních oborů. Projekty jsou zpracovávány v součinnosti s akademickými pracovníky vysoké školy a zástupci firem. Výstupy jsou prezentovány managementu společností a rovněž mohou být publikovány v rámci studentské publikační činnosti. V rámci této aktivity si studenti kromě týmové práce osvojují i jazykové dovednosti a písemný projev.

Start-up Academy
GFX | fotobanka | start-up_soukroma_vysoka_skola_brno.jpg
Vysoká škola podporuje zajímavé podnikatelské projekty studentů. Nabízí jim možnost zpracování podkladů pro rozjezd podnikatelské činnosti i získání finančních prostředků pro start vlastního byznysu. Studenti mohou předkládat podnikatelské projekty v průběhu celého kalendářního roku, přihláška do této aktivity Business simulátoru je k dispozici v informačním systému školy.

Uplatnitelnost na trhu práce!

Perspektivní absolvent by měl být navíc vnitřně motivován k výkonu budoucího povolání a neměl by mít na začátku své kariéry přehnané očekávání a ambice, které jsou bez zkušeností a praxe jen těžko realizovatelné. Jazyková vybavenost (dobrá znalost min. jednoho světového jazyka) a počítačová gramotnost musí být dle zaměstnavatelů v současné době již brány jako samozřejmost, nikoliv jako výhoda.

Chceme studentům poskytnout možnost osvojit si ty dovednosti, o kterých většinou pouze slyší. Chceme je vystavit reálným situacím a pod vedením lektorů a mentorů je naučit, jak tyto situace řešit. Propojení studia a praxe je pro většinu oblastí našeho každodenního života žádoucí a nevyhnutelné.

Díky simulátoru se studenti naučí nejen vyhledávat potřebné informace a aplikovat je, ale také týmově spolupracovat, pracovat pod určitým tlakem, hledat řešení a prezentovat výsledky své práce. 

www.businesssimulator.cz

Jen to, co si sami vyzkoušíte, si skutečně osvojíte!

 

FIRMY A INSTITUCE, KTERÉ PRACUJÍ S NAŠIMI STUDENTY A ABSOLVENTY
 

DATA | gallery_52 | 1578-partneri.png       DATA | gallery_52 | 1578-partneri.png       DATA | gallery_52 | 1578-partneri.png       DATA | gallery_52 | 1578-partneri.png 

 DATA | gallery_52 | 1578-partneri.png             DATA | gallery_52 | 1578-partneri.png           DATA | gallery_52 | 1578-partneri.png

GFX | //obsah/banery/partneri | arkadia.png          GFX | //obsah/banery/partneri | bio_vendor.png           GFX | //obsah/banery/partneri | prl_servis.png 

GFX | //obsah/banery/partneri | ABB_main_logo.png          GFX | //obsah/banery/partneri | optim_sys.png         GFX | //obsah/banery/partneri | spin_of.png

GFX | //obsah/banery/partneri | rhk_brno.png        GFX | //obsah/banery/partneri | hvezdarna_a_planetarium_Brno.png        GFX | //obsah/banery/partneri | vzp.png
 
GFX | //obsah/banery/partneri | brno_airport.png       GFX | //obsah/banery/partneri | signia.png      GFX | //obsah/banery/partneri | sodat.png      GFX | //obsah/banery/partneri | meta_IT.png
 
GFX | //obsah/banery/partneri | Synot.png