Výzkumné projekty

Aktuální smluvní výzkum v roce 2017

 • Výzvy migrace v ekonomice a společnosti 
  Doba trvání projektu: 1.2.-31.12.2017
 • Práva podnikatele při šikanózní daňové kontrole na příkladu středního podniku.
  Doba trvání projektu: 1.1.-30.6.2017
 • Bezpečnost obyvatelstva České republiky
  Doba trvání projektu: 1.2.2017-31.12.2017
 • Analýza Regulation (EU) 2016/679 zvané GDRP (General Data Protection Regulation) z hlediska potřeb ICT a zpracování doporučení pro její aplikaci.
  Doba trvání projektu: 1.2.2017-30.9.2017 
 • Výzkum možností použití nástrojů pro monitorování a bezpečnost počítačových sítí v rámci uceleného vzdělávacího systému
  Doba trvání projektu: 1.8.2017-31.7.2018
 • Analýza bezpečnostních aspektů IIoT (Industry Internet of Things) 
  Doba trvání projektu: 1.9.2017-31.8.2018

Aktuální výzkumné projekty v roce 2017

 • doc. Ing. Štefan BUGRI, Ph.D., MPH., doc. Ing. Emília PRIBIŠOVÁ, Ph.D., MPH.
  Funkcia životného minima a minimálnej mzdy v systéme sociálneho zabezpečenia v SR a ČR
 • doc. Ing. Ludvík JUŘÍČEK, Ph.D.
  Možnosti zkvalitnění výzbroje a ochranných balistických prostředků příslušníků útvarů Krajského ředitelství policie (KŘP) Jihomoravského kraje
 • prof. PhDr. Hana VYKOPALOVÁ, CSc.
  Význam etiologie a fenomenologie na hodnocení nových forem kriminality
 • doc. Ing. Jaroslav DOČKAL, CSc.
  Analýza vybraných norem a standardů v oblasti digitální ekonomiky
 • doc. Ing. Hana BOHUŠOVÁ, Ph.D., Ing. Lucie SEMERÁDOVÁ, Ph.D.
  Odložená daň jako nástroj regulace disponibilních výsledků hospodaření

 • JUDr. Mgr. Filip RIGEL, Ph.D.
  Nové přestupkové právo 
 • Mgr. Martin PELIKÁN
  Předsmluvní odpovědnost – vybrané otázky
 • doc. JUDr. Ing. Radek JURČÍK, Ph.D.
  Boj proti praní špinavých peněz 
 • doc. Ing. Pavel ZAHRADNÍČEK, CSc.
  Bezpečnostní věda, bezpečnostní výzkum a jeho součást - kvalitativní výzkum 
 • doc. JUDr. Ludmila LOCHMANOVÁ, Ph.D.
  Aktuální otázky právní úpravy statutárního orgánu kapitálové společnosti 

Ukončené výzkumné projekty v roce 2017

Ukončené výzkumné projekty v roce 2016

 • Jana KORYTÁROVÁ, Vít HROMÁDKA, Eva VÍTKOVÁ, Leonora MARKOVÁ a doc. JUDr. Zdeněk KOUDELKA, Ph.D.
  Akviziční proces Jihomoravského kraje
  - analýza a doporučení The Acquisition Process of the South Moravian Region
  - Analysis and Recommendations - Anotace: Výzkumná zpráva č. HS12557299 Akviziční proces Jihomoravského kraje
  - analýza, doporučení.
  Zadavatel Jihomoravský kraj. Zpracovatel Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavební ekonomiky a řízení a AdMaS ve spolupráci se Z. Koudelkou z Vysoké školy Karla Engliš Brno.. Obsahem výzkumu bylo analyzovat a navrhnout změny při vzniku nových staveb pro Jihomoravský kraj s ohledem na náklady provozu a celkovou finanční, nejen investiční, náročnost životnosti stavby.
  Typ záznamu: Výzkumná zpráva
 • doc. JUDr. Zdeněk KOUDELKA, Ph.D.
  Zpracování návrhu přechodu z germánského značení vín na Moravě na románské značení vína ve vybraných lokalitách.
  V roce 2016 byl ukončen požadovaný výzkum pro firmu Vinselekt Michlovský a.s. a firma výstupy převzala. Výsledky hodlá uplatnit ve své obchodní strategii a v rámci uplatnění vín originální certifikace chráněného územního původu. Výsledky propojují marketingovou, manažerskou, ekonomickou, právní a biologickou stránku pěstování révy vinné na konkrétních zvlášť cenných lokalitách a výrobu vína, které je chráněno v rámci ochrany původ a originální certifikace podle práva Evropské unie.

Ukončené výzkumné projekty v roce 2016

 • doc. Ing. Štefan BUGRI, Ph.D., MPH., doc. Ing. Emília PRIBIŠOVÁ, Ph.D., MPH.
  Komparácia úspešnosti absolventov stredných a vysokých škôl v Českej a Slovenskej republiky na trhu práce
 • doc. Ing. Jaroslav DOČKAL, CSc.
  Nové metody zajištění síťové bezpečnosti
 • doc. Ing. Rudolf HORÁK, CSc., doc. Ing. Pavel ZAHRADNÍČEK, CSc.
  Evakuace
 • doc. JUDr. Ing. Radek JURČÍK, Ph.D.
  Malé a střední podniky v ekonomických a právních souvislostech 
 • prof. Ing. Peter MARKOVIČ, Ph.D.
  Modelovanie bodu indiferencie kapitálovej štruktúry v podmienkach českých a slovenských podnikov
 • JUDr. Mgr. Filip RIGEL, Ph.D.
  Právní regulace reklamy

Ukončené výzkumné projekty v roce 2015

 • prof. Ing. Peter MARKOVIČ, Ph.D.
  Možnosti optimalizácie finančnej štruktúry malých a stredných podnikov – komparácia poznatkov Českej a Slovenskej republiky
 • Mgr. Barbora NOVOTNÁ BŘEZOVSKÁ, Ph.D.
  Kapitál lidský, sociální a psychologický
 • doc. Ing. Jaroslav DOČKAL, CSc.
  Využití SIEM v podmínkách školství

Ukončené výzkumné projekty v roce 2014

 • JUDr. Mgr. Filip RIGEL, Ph.D.
  Práva a povinnosti žáků a studentů v oblasti regionálního školství
 • doc. Ing. Ludvík JUŘÍČEK, Ph.D.
  Metody kvantifikovaného hodnocení ranivého potenciálu malorážových střel

Ukončené výzkumné projekty v roce 2013

 • doc. Ing. Jaroslav DOČKAL, CSc.
  Analýza dostupného softwaru z oblasti ER, UML, SysML a BPMN
 • prof. Ing. Jaroslav KOMÁREK, CSc.
  Analýza zdrojů efektivní výuky managementu
 • Ing. Bc. Karina MUŽÁKOVÁ, Ph.D. 
  Transformace strategického managementu: Analýza vybraných nových vývojových tendencí
 • RNDr. Jakub TROJAN
  Kartografická vizualizace bezpečnostních hrozeb v regionálním rozvoji s využitím open source nástrojů
 • JUDr. Mgr. Filip RIGEL, Ph.D.
  Správní soudnictví - organizace a sjednocování judikatury
 • doc. Ing. Rudolf HORÁK, CSc.
  Bezpečnost regionů (obcí)

Ukončené výzkumné projekty - Interní grantová agentura 2012

 • doc. Ing. Jaroslav DOČKAL, CSc.
  Analýza zpravodajského malware
  03-IGA2012
 • Bc. Ing. Karina MUŽÁKOVÁ, Ph.D.
  Analýza vývoje počtu obyvatel a vývoje počtů cizinců v Čr v ekonomickém kontextu
  04-IGA2012
 • Ing. Jiří SOCHOR
  Stanovení polyfenolického profilu a antioxidačních vlastností u zajimavých ovocných druhů
  05-IGA3012

Ukončené výzkumné projekty - Interní grantová agentura 2011

 • Bc. Ing. Karina MUŽÁKOVÁ, Ph.D.
  Vývoj mezinárodní migrace v EU v ekonomickém kontextu,
  01-IGA2011
 • Ing. Milan PALÁT, Ph.D.
  Vývoj mezinárodní migrace v EU v ekonomickém kontextu,
  02-IGA2011
 •  doc. Ing. Roman HORÁK, CSc.
  Analýza vlivu účetních metod na měření výkonnosti firem,
  05-IGA2010
 •  PhDr. David MICHALÍK, Ph.D. a Mgr. Barbora Novotná Březovská, Ph.D.
  Absolventi VŠKE v letech 2007 - 2010: šetření k aspektům studia a uplatnění v praxi,
  06-IGA2011

Ukončené výzkumné projekty - Interní grantová agentura 2010

 • doc. Ing. Luděk LUKÁŠ, CSc.,
  Výzkum informační podpory manažerských činností,
  01-IGA2010 
 • Mgr. Barbora NOVOTNÁ BŘEZOVSKÁ, Ph D.,
  Sebeprezentace jako nástroj úspěšného osobnostního a profesního rozvoje,
  02-IGA2010
 • doc. Ing. Peter MARKOVIČ, PhD.,
  Dosahy uplatňovania reálnej hodnoty na finančnú výkonnosť podniku a možnosti odstránenia uvedených anomálií,
  03-IGA2010  

 

Ukončené výzkumné projekty v letech 2005 - 2009

 
 • JUROVÁ,M. rok 2005
  Program výzkumu a vývoje MŽP ČR VaV/720/401 „Recyklační programy“ dílčí část „Ověření metodiky hodnocení logistické spirály životnosti u vybrané komodity“
 • Název výzkumného úkolu: Restrukturalizace organizační struktury holdingu ESB, Energetické strojírny Brno, Brno, Vídeňská č.p. 297
  Řešitelé: prof. Ing. Jaroslav KOMÁREK, CSc.,
  vedoucí týmu Patrik DUROŇ, Jan KUBICA, Monika PLCHOVÁ – studenti 2. ročníku VŠKE
  závěrečná zpráva předána zadavateli: 6/2007

Ukončené výzkumné projekty v letech 2001 - 2004

 • Zadavatel projektu: Podřipská stavební společnost, s.r.o. Roudnice nad Labem, Špindlerova 773, Řešitel projektu: prof. Ing. Marie JUROVÁ, CSc.,
  Název výzkumného úkolu: Ekonomická analýza zakázky „Národní technické muzeum Praha"
 • KRÁĽOVIČ, J., KALAFUTOVÁ, Ľ.
  Hodnotenie finančno – ekonomickej situácie podniku, Slovdata Bratislava,
  2002.
 • KRÁĽOVIČ, J., HYRÁNEK, E.
  Podnikateľský plán ASCOT Slovakia, s.r.o.Bratislava,
  2002
 • MARKOVIČ, P. MIKUŠ, P.
  Analyse der Investitionsmöglichkeiten in der Slowakischen Republik im Bereich Wasserwerke und Kanalisationen. Feasibility Study für RWE AQUA Deutschland. Bratislava : Empiria Consult, a. s.,
  2001.
 • MARKOVIČ, P.
  Finančné deriváty v slovenskom účtovníctve po 1. 1. 2003. Pripomienkové konanie k návrhu Opatrenia Ministerstva financií, ktorým sa vyhlasuje účtová osnova a postupy účtovania pre podnikateľov. Bratislava : MF SR
  2002.