Erasmus+

Soukromá vysoká škola Brno - Erasmus 

Erasmus+ je program Evropské unie, který je zaměřen na podporu evropské spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání a na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Program je určen především pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů.

Cílem programu je

 • podpořit vzájemné vztahy a spolupráci mezi vysokými školami v rámci evropského prostoru
 • zvýšit úroveň transparentnosti a slučitelnosti kvalifikací vysokoškolského vzdělávání v Evropě
 • zkvalitnit jazykovou výuku
 •  informovat o vzdělávacích systémech v různých zemích
 •  dát vzdělání evropský rozměr 

Základní podmínkou pro zapojení vysokoškolské instituce do programu Erasmus+ je přidělení Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) od Evropské komise.

Vysoká škola Karla Englišem a.s. získala Erasmus Charter for Higher Education na období 2014-2020.

Harmonogram

Termín Akce
do 28. února 2018 Přihlašování a odevzdávání vytištěných přihlášek
od 1. března do 16. března 2018 Jazykový test (písemná i ústní část, přesný termín bude upřesněn) 
19. března 2018 Zveřejnění výsledků výběrového řízení, rozpis studentů na jednotlivé školy, odesílání nominací
duben 2018 (termín bude upřesněn) Informační schůzka pro studenty vyjíždějící v zimním semestru 2018/2019

Podmínky účasti

Studijního pobytu v rámci programu Erasmus se může zúčastnit student, který:

 • Student je v době výjezdu na zahraniční studijní pobyt zapsán min. do 2. ročníku akreditovaného Bc. studijního programu na VŠKE - prezenční nebo kombinované formy studia.
 • Student byl vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení.
 • Studijní pobyt se realizuje pouze na základě platných bilaterálních smluv uzavřených mezi VŠKE a zahraniční institucí.
 • Délka studijního pobytu je min. 3 a max. 12 měsíců
 • Student musí být po celou dobu výjezdu řádně zapsán jako student VŠKE, studium nesmí přerušit ani ukončit.
 • Podmínkou úspěšného ukončení zahraničního studijního pobytu je získání minimálního počtu 20 ECTS kreditů nebo úspěšné složení tří odborných předmětů za semestr (jazyk se zde mezi odborné předměty neřadí) na zahraniční instituci.
 • Každý uchazeč musí splňovat Kvalifikační podmínky programu Erasmus¬+ pro studijní pobyty (viz Formuláře ke stažení)
 • Student může na studijní pobyt vyjet opakovaně, nesmí však přesáhnout celkovou délku max. 12 měsíců za studijní cyklus.

Kde můžeš studovat

Zapojené země:

 • členské státy EU – 28 zemí
 • členské státy Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
 • Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie

Vysoká škola Karla Engliše, a.s. získala smlouvy s následujícími zeměmi a univerzitami

Země Škola Počet míst Jazyk
 Kypr
 GFX | /obsah/erasmus | kypr.png
MESOKELEAS LTD (FREDERICK UNIVERSITY) 2  ANGLIČTINA 
Litva
 GFX | /obsah/erasmus | litva.png
KAUNO KOLEGIJA 2  ANGLIČTINA 
Německo
 GFX | /obsah/erasmus | nemecko.png
UNIVERSITAET BREMEN 3  NĚMČINA/ANGLIČTINA  
Polsko
 GFX | /obsah/erasmus | polsko.png
Europejska Wyzsza Szkola Biznesu 3  ANGLIČTINA 
Slovensko
 GFX | /obsah/erasmus | slovensko.png 
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH 5 SLOVENŠTINA/ČEŠTINA

Přihláška 

 • Přihláška se podává v období vyznačeném v harmonogramu.
 • Přihláška je k dispozici zde
 • Přílohy k přihlášce:  
  1. strukturovaný životopis v jazyce, ve kterém chcete studovat
  2. kopie (stačí neověřené) dokladů o složení zkoušek z jazyka/ů, ve kterém byste rádi studovali v zahraničí

Přihlášky se odevzdávají koordinátorce zahraničních aktivit Bc. Kateřině Hudcové

Jazyková zkouška

 • Zkoušku student skládá z anglického nebo německého jazyka.
 • Zkouška se skládá z písemné části (papírová verze) a krátké ústní zkoušky.
 • Zkouška proběhne v první polovině března 2018.

Písemná

Písemná část se skládá z dílčích úkolů sestavených do několika typů aktivit za použití různých testovacích technik (volená odpověď výběrem z nabídky, polootevřená odpověď, tvořená odpověď, transformace sdělení, přiřazování, doplňování, kompletace textu apod.).

Testuje se:

 • slovní zásoba
 • gramatika
 • čtení s porozuměním
 • jazykové funkce, tj. užití jazyka ke splnění praktického úkolu.

Součástí písemné zkoušky bude také motivační dopis (s použitím slovníku zapůjčeného školou)

Ústní 

Studenti se v učebně po vykonání písemného testu zapíší do předložených archů na ústní zkoušku k jednotlivým učitelům. Termíny přezkoušení je nutno dodržet, eventuální změnu domluvit individuálně se zkoušejícím. Ústní část tvoří interview v trvání 7 - 10 minut na jednoho kandidáta.

V případě, že se na písemný test nemůžete dostavit v uvedeném termínu (pouze ze závažných důvodů), je nutné, abyste se omluvili písemně (stačí mailem) na katerina.hudcova@vske.cz

Výběrové řízení

 • koná se jednou ročně.
 • zahrnuje: 
  1. podání přihlášky
  2. vykonání jazykové zkoušky
 • probíhá na přelomu měsíce února a března s platností pro následující akademický rok (tzn. výběrové řízení, které proběhne v únoru/březnu 2018,
  tj. v rámci akademického roku 2017/2018, bude mít platnost pro akademický rok 2018/2019 začínající v září 2018)
 • přihlášky se podávají do 28. února 
 • jazyková zkouška se koná v první polovině března 2018 
 • výsledky budou vyvěšeny na úřední desce 19. března 2018

Finanční podmínky

 • na základě uzavření Účastnické smlouvy student obdrží stipendium (paušální částka na měsíc pobytu v zahraničí)
 • stipendium slouží pouze k částečnému pokrytí nákladů - předpokládá se finanční spoluúčast
 • stipendium se převádí na EURO účet studenta
 • výše stipendia do jednotlivých zemí:
Program ERASMUS+: ERASMUS   
Skupina   cílová země   studijní pobyt 
Paušální částka stipendiana 1 měsíc**
pobytu vzahraničí v EUR
 2  Kypr
GFX | /obsah/erasmus | kypr.png
400 EUR / měsíc*
2 Německo 
GFX | /obsah/erasmus | nemecko.png
400 EUR / měsíc*
3 Litva
GFX | /obsah/erasmus | litva.png
300 EUR / měsíc*
3 Polsko
GFX | /obsah/erasmus | polsko.png
300 EUR / měsíc*
Slovensko
 GFX | /obsah/erasmus | slovensko.png 
300 EUR / měsíc*

*Pochází-li student ze znevýhodněného socio-ekonomického prostředí (netýká se zdravotního znevýhodnění), je možné navýšit sazbu o 200 EUR/měsíc u studijního pobytu, na praktické stáže se toto navýšení nevztahuje.
**Měsíc = 30 dní

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat koordinátorku zahraničních aktivit.

 GFX | /obsah/lide | hudcova.png   Bc. Kateřina HUDCOVÁ
 Koordinátorka zahraničních aktivit 
 telefon: +420 515 917 600
 mail: katerina.hudcova@vske.cz

Dokumenty ke stažení

Přihláška
Erasmus+ charta studenta

 

Užitečné odkazy

Přehled souvisejících odkazů