Recenzní politika

GFX | /obsah/banery | anglicka-vlajka.png

Cílem recenze je zajistit, aby v časopise vycházely články na vysoké odborné úrovni. Jedná se o objektivní proces, který je a prováděn u všech renomovaných vědeckých časopisů. Naši recenzenti proto hrají důležitou roli při zachování vysokých standardů dohledu nad vydáním, všechny rukopisy jsou proto přezkoumány v souladu s postupem uvedeným níže.

Počáteční vyhodnocování

Editor v tomto stádium hodnotí všechny rukopisy. Není obvyklé v tomto stádiu přijmout článek, ale může se tomu zcela výjimečně stát. V tomto stádiu mohou být vyloučeny články, které nejsou dostatečně originální, mají vážné vědecké nedostatky, mají špatnou gramatiku českého, slovenského, anglického či ruského jazyka, anebo jsou mimo cíle a rozsah časopisu.

Typ recenze

Tento časopis používá recenzi naslepo, kde recenzenti zůstává v anonymitě v průběhu celého recenzního procesu.

Jak jsou recenzenti vybíráni

Recenzenti jsou akademici, kteří nejsou v pracovním poměru u vydavatele. Recenzenti jsou vybíráni podle své odbornosti;  obvykle dva, v případě potřeby více. Naše databáze recenzentů je neustále aktualizována. Návrhy na recenzenty od autora jen vítáme, jeho doporučení může, ale i nemusí být využito.

Recenzenti článků

Recenzenti jsou žádáni, aby článek hodnotili podle návodu pro recenzenty. Neočekává se, že by rukopisy opravovali či přepisovali. Jazyková korektura není součástí procesu hodnocení článku.

Jak dlouho proces recenze trvá?

Rukopis bude běžně přezkoumán ve lhůtě jednoho měsíce. Pokud by si hodnocení recenzentů navzájem odporovala anebo recenzní posudek přišel zbytečně opožděn, bude vyžádán další recenzní posudek.

Závěrečná zpráva pro autora

Konečné rozhodnutí o přijetí nebo odmítnutí rukopisu bude zasláno autorovi spolu s případnými doporučeními ze strany recenzentů a může z jejich strany obsahovat doslovné vyjádření.

Rozhodnutí redakce je konečné

Recenzenti pouze radí vydavateli, který je zodpovědný za konečné rozhodnutí o přijetí nebo zamítnutí článku.

Jak se stát recenzentem časopisu Právo a bezpečnost

Pokud nejste v současné době recenzenty Práva a bezpečnost, ale chtěli by být přidáni do seznamu jeho recenzentů, obraťte se na předsedu redakční rady časopisu. Pro recenzenty je výhodou, že v době recenze mají možnost vidět a hodnotit nejnovější dílo v předmětné oblasti výzkumu v jeho rané fázi. Honorář se poskytuje jen, jestliže je to předem dohodnuto.

Články časopisu jsou dostupné v systému ASPI WoltersKluwer a. s. Autor zasláním textu vydavateli (redakci) poskytuje nevýhradní licenci a souhlasí s publikací článku v tištěné formě časopisu a v systému ASPI WoltersKluwer. Vydavatel může text publikovat i na svých webových stránkách, pokud se rozhodne zveřejnit příslušné číslo časopisu.