Pokyny pro autory

Obsah článku GFX | /obsah/banery | anglicka-vlajka.png 

Recenzi článku provádějí tři posuzovatelé mimo instituci autora. Hodnotící kritéria jsou:
   A. Forma příspěvku / originalita
   B. Vědecká úroveň
   C. Odborná úroveň
   D. Formální úroveň (mimo jazykovou a stylistickou úroveň)
   E. Jazyková a stylistická úroveň

Formální úprava

Přijímají se texty zpracované ve formátu Word v elektronické podobě, doručenéelektronickou poštou. Příspěvky zasílejte na adresu pravoabezpecnost@ambis.cz.Doporučená délka jednoho příspěvku je do 15 normostran, písmo Times New Roman,velikost 12. Jedna normostrana odpovídá 1 800 znakům včetně mezer a poznámekpod čarou. Odkazy na literaturu čiňte formou poznámek pod čarou na příslušnéstránce ve velikosti písma 10. Každý příspěvek musí být na počátku opatřennázvem, jménem autora a na konci názvem, anotací a klíčovými slovy v češtině(slovenštině) a angličtině. Zcela na konci článku uveďte abecední seznampoužité literatury a údaje o pracovišti autora s adresou, včetně elektronickéadresy.

Oznámení termínu přijetí

S rozhodnutím o přijetí, či nepřijetí článku a recenzními posudky bude autor seznámen do 40 dnů.

Šablona ke stažení

Vzorový článek 2020