Pokyny pro recenzenty

GFX | /obsah/banery | anglicka-vlajka.png
Redakční rada jmenuje tři recenzenty – odborníky zabývající se oblastí tématu recenzovaného příspěvku. Pokud se recenzent necítí kompetentním pro posouzení tématu, jemuž se příspěvek věnuje, anebo pokud jsou dány jiné důvody, které neumožňují recenzentovi recenzi vyhotovit, recenzent odmítne recenzi vypracovat a tuto skutečnost sdělí redakční radě. Lhůty pro vyhotovení recenze jsou následující:

  • Lhůta pro vyhotovení recenze – 30 dní
  • Lhůta pro odmítnutí recenze – do 7 dnů

Recenzenti jsou vyzváni, aby příspěvky ohodnotili podle následujících kritérií. Recenzenti nečiní korektury ani žádné jiné obdobné úpravy texty – tyto činnosti nejsou součástí recenzní činnosti.

A. Téma příspěvku/originalita

Tohle kritérium hodnotí originalitu příspěvku – jinými slovy recenzent vyjádří svůj názor, zda příspěvek předkládá nová fakta, která rozšiřují poznatky z dané oblasti a zda nebyly výsledky v příspěvku uvedené již autorem či jinými autory publikovány v jiných odborných periodicích či monografiích. Dále recenzent může zmínit i jiné citační zdroje k danému tématu, než autor v textu uvedl. Recenzent označí pomocí znaku X úzkou kolonku, která se nachází vlevo od příslušného hodnocení.

 B. Vědecká úroveň

Vědecká úroveň příspěvku odráží kvalitu nových vědeckých poznatků obsažených v příspěvku, jakož i jejich přínos příslušnému vědnímu oboru. V této části se hodnotí, zda téma příspěvku odpovídá odbornému zaměření časopisu Právo a bezpečnost a zda lze předkládaný příspěvek publikovat v odbornému časopisu. Recenzent označí pomocí znaku X úzkou kolonku, která se nachází vlevo od příslušného hodnocení.

C. Odborná úroveň

V této části recenzent posuzuje, jak jsou nová fakta v příspěvku prezentována a dokumentována. Dalším hodnoceným aspektem je to, zda příspěvek odpovídá všeobecným požadavkům kladeným na odbornou publikaci, včetně způsobu vyjadřování autora, vyváženosti jednotlivých částí příspěvku a správnosti vyvozených závěrů. Recenzent označí pomocí znaku X úzkou kolonku, která se nachází vlevo od příslušného hodnocení.

D. Formální úroveň (mimo jazykovou a stylistickou úroveň)

Recenzent by se měl zaměřit na kvalitu textu a jeho grafické zpracování, správnost popisu rovnic, vzorců, grafů a tabulek atd. Obecně by měl rozsah příspěvku odpovídat relevanci obsahu. Doporučený počet stran činí max. 15 stran. Název příspěvku by měl korespondovat s obsahem příspěvku. Pokud tomu tak není, měl by recenzent navrhnout změnu názvu příspěvku.

Abstrakt a klíčová slova jsou velmi důležité pro orientaci čtenáře, proto je nutné, aby recenzent věnoval pozornost také jim a v případě, že nejsou zcela v souladu s obsahem příspěvku, měl by navrhnout jejich změnu.

Při hodnocení tohoto kritéria má recenzent taktéž možnost vyjádřit se k tomu, zda se autor řádně řídil Pokyny pro autory.

Recenzent označí pomocí znaku X úzkou kolonku, která se nachází vlevo od příslušného hodnocení.

E. Jazyková a stylistická úroveň

Pokud je to možné, měl by recenzent ohodnotit taktéž jazykovou úroveň příspěvku. Důležitým atributem příspěvku je způsob provádění citací ve smyslu směrnice ISO 690. Recenzent označí pomocí znaku X úzkou kolonku, která se nachází vlevo od příslušného hodnocení.

F. Závěrečné stanovisko k publikaci

V této části recenzent vezme v úvahu výše zmíněná kritéria A – D a učiní konečné stanovisko k publikaci příspěvku. Recenzent označí pomocí znaku X úzkou kolonku, která se nachází vlevo od příslušného hodnocení, např.: 
DATA | //ke_stazeni/pravo_a_bezpecnost/posudek | posudek.png 

G. Další poznámky recenzenta

Pokud má recenzent k příspěvku ještě nějaké věcné připomínky a/nebo doporučení, nechť je uvede v této kolonce a určí, zda je korektura nutná, nebo pouze doporučená. Je nutné uvést přesně, které části příspěvku (např. hodnoty, vzorce, grafy atd.) mají být upraveny. Místo pro tyto poznámky je na konci příslušné kolonky.