Proč VŠKE

1. důvod

Sídlíme v centru Brna. Zájemcům přednášíme i anglicky. Jsme vstřícní k studentům.

více
2. důvod

Bez přijímacích zkoušek - probíhá jen motivační pohovor.

více
3. důvod

Kratší doba studia pro absolventy VOŠ.

více
4. důvod

Můžete bezplatně získat mezinárodní certifikát "Cisco Academy".

více
5. důvod

Můžete v rámci studia získat zbrojní průkaz.

6. důvod

Máme Erasmus a podpoříme Vás, budete-li chtít vyjet do zahraničí.

více
7. důvod

V rámci studentského života (seznamovací, vánoční a absolventský večírek, ples, sjíždění vody) jsme se studenty i absolventy v neformálním kontaktu.

8. důvod

Zdarma jednoduché právní, ekonomické a psychologické konzultace

Směrnice pro uznávání

V y s o k á  š k o l a  K a r l a  E n g l i š e,  a. s.
Soukromá vysoká škola Brno 

SMĚRNICE

 

4/2013

 

k provedení čl. 3 Studijního a zkušebního řádu

Vysoké školy Karla Engliše, a.s.

 

 

 

ÚNOR 2013

Rektorka Vysoké školy Karla Engliše, a. s. vydává k provedení čl. 3 Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy Karla Engliše, a. s. tuto směrnici:

 

 

 

 

I.

Uznání splněných studijních povinností absolvovaných v rámci mobility LLP/Erasmus

 

Student má právo žádat prorektora pro studijní a pedagogickou činnost o uznání studijních povinností, které absolvoval dříve na jiné vysoké škole v rámci mobility LLP/Erasmus. Žádost, jejíž vzor je přílohou této směrnice, se podává studijnímu oddělení.

 

 

 

II.

Posouzení žádosti

 

Uznávání předmětů, které student získá v rámci svého studijního pobytu na jiné vysoké škole v zahraničí se řídí Studijním a zkušebním řádem. Podmínkou uznání zkoušek je uzavření studijní smlouvy mezi studentem, domovskou a přijímací institucí (Learning Agreement) a doklad o absolvování všech studijních povinností - Transcript of Records, vystavený přijímající institucí po skončení studijního pobytu. Uznání jezaznamenáno v Protokolu o uznání předmětů, který je součástí spisového materiálu studenta. Pokud přijímající instituce užívákreditní systém ECTS, jsou kredity uznány v rozsahu, ve kterém byly přiděleny.

 

Studijní výsledky dosažené na zahraniční vysoké škole jsou zaznamenány v informačním systému Vysoké školy Karla Engliše, a. s.

III.

Závěrečná ustanovení

 

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

 

V Brně dne 15. 2. 2013

 

 

 

JUDr. Hana Gutová, Ph.D.

prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost