Projekt OP VVV - Tvorba nového studijního programu zaměřeného na praxi a jeho akreditace - Management mezinárodního podnikání

Název projektu: Tvorba nového studijního programu zaměřeného na praxi a jeho akreditace - Management mezinárodního podnikání
Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002406
Doba realizace: 01. 06. 2017 - 30. 11. 2019

Anotace projektu

Záměrem Vysoké školy Karla Engliše, a.s. je v rámci projektu připravit akreditační spis k získání akreditace pro jeden zcela nový bakalářský studijní program zaměřený na praxi - Management mezinárodního podnikání

Složení realizačního týmu: manažer projektu, asistentka projektu, finanční manažer, IT specialista

Klíčové aktivity

KA 1: Řízení projektu

Cílem aktivity je nastavit předem postupy řízení projektu tak, aby zajišťovaly průběžné řízení a kontrolu realizace projektu. V rámci aktivity bude probíhat zejména koordinace činnosti všech členů týmu, kontrola činností v rámci jednotlivých aktivit, kontrola dodržování harmonogramu projektu, sledování čerpání rozpočtu projektu, vyhodnocování naplňování indikátorů projektu, vyhodnocování případných rizik projektu a návrh opatření na jejich eliminaci, komunikace s poskytovatelem dotace, příprava zpráv o realizaci projektu a žádostí o platbu, zajištění publicity projektu.

Aktivita bude probíhat po celou dobu realizace projektu, tj. 30 měsíců

KA 2: Příprava akreditačních spisů k novému studijnímu programu

Cílem aktivity je získání akreditace pro 1 zcela nový bakalářský studijní program zaměřený na praxi - Management mezinárodního podnikání, zrealizovat jeho první ročník.

Aktivita bude probíhat po celou dobu realizace projektu, tj. 30 měsíců

KA 3: Příprava obsahu předmětů a učebních materiálů a jejich aktualizace

Cílem aktivity je vytvořit kompletní podklady pro kvalitní efektivní výuku stěžejních předmětů v novém bakalářském studijním programu. Předmětová skladba bude koncipována tak, aby povinných předmětů bylo cca 20, zahrnovala praxi min. v rozsahu 240 hodin a odpovídala nastavenému cíli studijního programu, který odráží potřeby trhu práce.

Aktivita bude probíhat 27 měsíců (6/2017 - 8/2019)

KA 4: Zavedení a provádění monitoringu potřeb trhu práce

Cílem aktivity je nastavit efektivní systém monitoringu potřeb trhu práce, včetně zajišťování potřeb potenciálních zaměstnavatelů, za účelem zvýšení uplatnitelnosti budoucích absolventů na trhu práce.

Aktivita bude probíhat po dobu 22 měsíců (9/17 - 6/19)

Výstupy monitoringu potřeb trhu práce

web konference konference-perspektivy.vske.cz