Proč VŠKE

1. důvod

Sídlíme v centru Brna. Zájemcům přednášíme i anglicky. Jsme vstřícní k studentům.

více
2. důvod

Bez přijímacích zkoušek - probíhá jen motivační pohovor.

více
3. důvod

Kratší doba studia pro absolventy VOŠ.

více
4. důvod

Můžete bezplatně získat mezinárodní certifikát "Cisco Academy".

více
5. důvod

Můžete v rámci studia získat zbrojní průkaz.

6. důvod

Máme Erasmus a podpoříme Vás, budete-li chtít vyjet do zahraničí.

více
7. důvod

V rámci studentského života (seznamovací, vánoční a absolventský večírek, ples, sjíždění vody) jsme se studenty i absolventy v neformálním kontaktu.

8. důvod

Zdarma jednoduché právní, ekonomické a psychologické konzultace

Podrobná skladba studia MBA studia

Skladba MBA studia Management and Leadership Excellence na UAM Brno

Anatomie komunikace

 

Cílem je ovládnutí všech potřebných komunikačních vzorců pro precizní naslouchání, vnímání, předávání úkolů a zvládání možných problémů či konfliktů. Trénují se vzestupně obtížná cvičení, ze kterých se skládá mezilidská komunikace trénovaná ve dvojicích s výměnou rolí. Součástí je emoční dril, trénink neverbální komunikace a výcvik aktivního naslouchání formou transakční analýzy. Dále podrobný rozbor emocí, chyby v posuzování, teoretická i praktická skladba principů komunikace z psychologického hlediska.

Průběžná evaluace: po každém setkání jsou zadány dílčí úkoly, které jsou hodnoceny

Zakončení:             známkovanou modulovou prací 
Podrobná skladba modulu Anatomie komunikace

Excelentní argumentace a ovlivňování

 

Cílem je získaná a úspěšné použitá dovednost v přesvědčování ostatních bez ohledu na to, zda se jedná o jednotlivce či skupinu lidí. Dále je cílem umět zvládnout jakékoliv jednání bez ohledu na jeho obtížnost. Trénují se jednotlivá cvičení se vzestupnou obtížností, aby posluchač dokázal umět prakticky použít předchozí naučené komunikační vzorce v kontextu jednotlivých typů jednání (obchodní, prezentační, ovlivňující, argumentační, manipulační).

Průběžná evaluace: po každém setkání jsou zadány dílčí úkoly, které jsou hodnoceny

Zakončení:             známkovanou modulovou prací
Podrobná skladba modulu Excelentní argumentace a ovlivňování

Řízení výběru lidí

 

Cílem je tréninkem precizovaná dovednost přitáhnout k sobě zajímavé a vhodné lidi/pracovníky, umět je poznat, prověřit a zjistit o nich vše potřebné ještě dříve, než Vás budou stát peníze nebo než by mohli způsobit jakoukoliv škodu. Dovednosti již během studia musí posluchači používat v praxi, aby uměli vést pohovory, prověřovat reference z uplynulých zaměstnání uchazečů o práci, dále aby uměli využít všechny možnosti pro oslovení buď širokých mas potenciálních pracovníků, nebo jen úzce specifické skupiny specialistů.

Průběžná evaluace: po každém setkání jsou zadány dílčí úkoly, které jsou hodnoceny

Zakončení:            známkovanou modulovou prací 
Podrobná skladba modulu Řízení výběru lidí

Management

 

Cílem posledního modulu je získaná dovednost umět organizovat, vést a kontrolovat každého člověka v týmu tak, aby každý posluchač dokázal přivést svůj tým/firmu k prosperitě a expanzi. Součástí je precizování stávajících organizačních procesů a postupů, nastavení kontrolních mechanismů tak, aby bylo pod kontrolou co nejvíce rizik. Dále posluchači získávají a trénují dovednost prosadit etické principy a standardy ve svém týmu/firmě, principy spravedlivých výměn a v neposlední řadě etických pohovorů, jejichž cílem je navrátit selhávajícího člena týmu zpět do produktivity.

Průběžná evaluace: po každém setkání jsou zadány dílčí úkoly, které jsou hodnoceny

Zakončení:             známkovanou modulovou prací 
Podrobná skladba modulu Management

Interní Leadership trénink

 

Modul je speciálně nastavený pro iniciaci principů leadershipu a koučovacích technik podle systémů GROW a Game strategy s integrativním přesahem jejich optimální kombinace. Posluchač nejprve pozná oba přístupy a následně je bude prakticky cvičit  s kolegy. Dalším krokem je přenesení přístupu do své profesní role a aplikace v komunikaci s týmem. Cílem bude, aby dokázal promptně využívat přístup kouče/leadera podle aktuální potřeby místo postavení mentora/manažera; na horizontální i vertikální úrovní řízení organizace.

Průběžná evaluace                 po každém setkání jsou zadány dílčí úkoly, které jsou hodnoceny

Zakončení                               známkovanou modulovou prací 
Podrobná skladba modulu Interní Leadership trénink

Řízení procesu změn

 

Cílem je, aby úspěšný absolvent dokázal vidět potřebu změn, uměl je iniciovat (sestavil tým pro jejich implementaci, získal pro inovace přízeň pracovníků a uměl změny komunikovat napříč organizací), řídit až do konce hladkou cestou a byl připraven na hrozící rizika.

Délka trvání modulu               3 měsíce

Počet osobních setkání          2 (každý měsíc jedno setkání, 6 hodin)

Průběžná evaluace                 po každém setkání jsou zadány dílčí úkoly, které jsou hodnoceny

Zakončení                               známkovanou modulovou prací 
Podrobná skladba modulu Řízení procesu změn

Dílčí úkoly

Jsou nástrojem reálného praktikování a zdrojem průběžného reportingu o výsledcích. Posluchač si je vždy odnáší z každého tréninkového setkání a musí je odevzdat nejpozději týden před dalším plánovaným setkáním. Slouží k tomu, aby vždy došlo k co nejrychlejšímu zavedení informací a trénovaných situací do praxe, což vede ke změně/posílení návyku. Systém jejich hodnocení je v rovině splnil/a – nesplnil/a.

Modulové práce

Jsou nástrojem pro komplexní uzavření celého modulu. Slouží k sumarizaci všech realizovaných kroků praktické aplikace v rozsahu trvání celého modulu. Modulové práce mají definovanou podobu i rozsah a implicitně u posluchače posilují dovednost sumarizovat výsledky včetně provádění základních myšlenkových operací do úrovně 4. stupně škály Bloomovy taxonomie. Odevzdávají se vždy po skončení daného modulu nejpozději do ukončení následujícího modulu.

Disertační práce

Po úspěšném uzavření všech částí MBA studia posluchač připravuje disertaci, kterou bude obhajovat. Disertační práce má definovanou podobu i rozsah a implicitně u posluchače posiluje dovednost sumarizovat výsledky včetně provádění základních myšlenkových operací do úrovně 6. stupně škály Bloomovy taxonomie. Odevzdá se nejpozději měsíc před řádným ukončením studia MBA. Poslední měsíc řádného studia následuje obhajoba práce a závěrečná zkouška.

Závěrečná zkouška pro získání titulu MBA

Je nástrojem pro evaluaci celého průběhu studia. Je rozdělena do dvou částí:

  1. zkouška teoretické úrovně znalostí, kdy si posluchač vybere z každého modulu 1 otázku/téma, kterou následně prezentuje
  2. praktická prezentace výsledků studia, kterých dosáhl včetně reálného dopadu na výsledky organizace

Poznámky

Posluchač může požádat o přerušení s uvedením důvodu maximálně 3 krát během studia MBA, pokaždé na maximální dobu 6 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.